ACME LOGO

 

Αρχική
Σελίδα
Περιγραφή
Υπηρεσιών
Διδακτικό
Υλικό
Γραπτές
Εργασίες
Αξιολόγηση Οδηγός Σπουδών
& Προκήρυξη
Βιβλιογραφία Χρήσιμες
Συνδέσεις
Προγράμματα
Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΑ

Κυρίαρχος στόχος του άξονα 3 «Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής συμβουλών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», στον οποίο εντάσσεται το παρόν έργο, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Βασικός παράγοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, που διδάσκουν στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς «εκπαιδευτές ενηλίκων», έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων μεταδίδοντας τη γνώση αποτελεσματικότερα με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.

Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των ατόμων που απασχολείται σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχει λάβει ειδική εκπαίδευση προκειμένου να ασκεί επαρκώς το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παράλληλα, η πλειονότητα των εκπαιδευτών δεν διαθέτει επαρκή διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του Β΄ ΚΠΣ και άλλων ερευνητικών εργασιών, που αφορούν το προφίλ του εκπαιδευτή που συμμετέχει στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, που θα καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης 10.480 εκπαιδευτών ενταγμένων στο Μητρώο Α του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Για την επίτευξη του στόχου έχουν ληφθεί υπόψη οι παρακάτω παραδοχές:

Α. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που απευθύνεται στους εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. θα έχει διάρκεια 300 ώρες, δηλαδή απαιτεί περίπου 3 μήνες πλήρους παρακολούθησης. Αυτό είναι αδύνατον να υλοποιηθεί με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτών είναι εργαζόμενοι με πλήρη ή μερική απασχόληση. Εικάζεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να αφιερώσουν τρεις πλήρεις μήνες για την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσής τους στα επόμενα δύο χρόνια. Δεύτερον, οι εκπαιδευτές αυτοί βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλες τις περιοχές της χώρας, γεγονός που δημιουργεί έντονο πρόβλημα παρακολούθησης και κυρίως σε εκείνους που διαμένουν σε μικρές πόλεις, ή σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, που  θα πρέπει να μετακινηθούν για 3 μήνες σε άλλη περιοχή (μεγαλύτερη πόλη) προκειμένου να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσής τους.
Β. Ο αριθμός ικανών και έμπειρων εκπαιδευτών των εκπαιδευτών του ΜΕ κρίνεται περιορισμένος σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες στην Ελλάδα. Άρα δεν επαρκούν ώστε στο διάστημα των δύο ετών, να καλυφθεί το πλήθος των ωρών με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο».

Για τους παραπάνω λόγους, η πλέον κατάλληλη μέθοδος διδασκαλίας στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών είναι η μικτή μέθοδος (εξ αποστάσεως και πρόσωπο με πρόσωπο) εκπαίδευσης.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, έχουν προηγηθεί:

Α) δύο μελέτες βάσης οι οποίες ανατέθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε εμπειρογνώμονα.  Η πρώτη μελέτη αφορά τον «προσδιορισμό του προφίλ της αρχικής ομάδας που θα εκπαιδεύσει τον πυρήνα των εκπαιδευτών των εκπαιδευτών του ΜΕ, καθώς και του προφίλ των εκπαιδευτών ανά κατηγορία εκπαιδευτών (εκπαιδευτές θεωρητικού μέρους και εκπαιδευτές πρακτικού μέρους της κατάρτισης)» και η δεύτερη μελέτη αφορά τις «προδιαγραφές του περιεχομένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών».
Β) το έργο «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών», το οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε εταιρικό σχήμα. Οι  φορείς αυτοί σε συνεργασία έχουν προετοιμάσει  εκπαιδευτικό υλικό,  οδηγούς σπουδών και  εγχειρίδια εκπαιδευτή για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ΣΕΚ και έχουν εκπαιδεύσει τους 269 εκπαιδευτές των εκπαιδευτών, οι οποίοι επιλέχθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Από αυτούς ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους με επιτυχία οι 243, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ. Από τους τελευταίους, 41 εκπαιδευτές εκπαιδευτών έλαβαν συμπληρωματική εκπαίδευση ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύντομη περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 10.480 εκπαιδευτών του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Όλα τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με ενιαία μέθοδο (μικτή μέθοδο διδασκαλίας) και με διδακτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί από τον ανάδοχο του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών». Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 300 ώρες. Συγκεκριμένα οι 300 ώρες περιλαμβάνουν 231 ώρες κατ' ιδίαν μελέτη (εκπαίδευση από απόσταση) και 69 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σεμιναριακού τύπου. Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και οδηγίες για την υλοποίηση θα διατίθενται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (υποψήφιους αναδόχους φορείς), από τον Τελικό Δικαιούχο μετά τη δημοσίευση του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 112392/1-11-2004 (ΦΕΚ 1813/Β/8-12-2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ.112809/18-6-06 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΣΔΕΚ) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».

Μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ς ε.κ. και αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους

  1. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στον τρόπο αξιολόγησής τους έτσι όπως αυτές περιγράφονται στους Οδηγούς Σπουδών.
  2. Ειδικότερα έχει δοθεί μεγάλο βάρος στα εξής:
  3. Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
  4. Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας (εκπαιδευτές θεωρίας και πρακτικής)

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων τόσο κατά την θεωρητική κατάρτιση όσο και κατά την πρακτική άσκηση («πρόσωπο με πρόσωπο» συναντήσεις) θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της  πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων).

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση κατά 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ