Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση
ΑΞΟΝΑΣ: 3, Προώθηση και Βελτίωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Παροχής Συμβούλων
ΜΕΤΡΟ: 1, Ενίσχυση Δράσεων Πιστοποίησης καθώς και Υπηρεσιών Δημιουργίας και Τυποποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 18.000.000 Ευρώ


Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της αποστολής του, η οποία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.

Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των ατόμων που απασχολείται σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχει λάβει ειδική εκπαίδευση προκειμένου να ασκεί επαρκώς το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παράλληλα, η πλειονότητα των εκπαιδευτών δεν διαθέτει επαρκή διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του Β΄ ΚΠΣ και άλλων ερευνητικών εργασιών, που αφορούν το προφίλ του εκπαιδευτή που συμμετέχει στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, που θα καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης 10.480 εκπαιδευτών ενταγμένων στο Μητρώο Α του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.