Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και Οδηγός σπουδών:

http://www.ypakp.gr/members/docs/1481i7.zip