Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύντομη περιγραφή
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 10.480 εκπαιδευτών του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Όλα τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με ενιαία μέθοδο (μικτή μέθοδο διδασκαλίας) και με διδακτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί από τον ανάδοχο του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών». Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 300 ώρες. Συγκεκριμένα οι 300 ώρες περιλαμβάνουν 231 ώρες κατ’ ιδίαν μελέτη (εκπαίδευση από απόσταση) και 69 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σεμιναριακού τύπου. Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και οδηγίες για την υλοποίηση θα διατίθενται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (υποψήφιους αναδόχους φορείς), από τον Τελικό Δικαιούχο μετά τη δημοσίευση του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 112392/1-11-2004 (ΦΕΚ 1813/Β/8-12-2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ.112809/18-6-06 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΣΔΕΚ) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».

Μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ς ε.κ. και αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στον τρόπο αξιολόγησής τους έτσι όπως αυτές περιγράφονται στους Οδηγούς Σπουδών.
Ειδικότερα έχει δοθεί μεγάλο βάρος στα εξής:
- Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
- Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας (εκπαιδευτές θεωρίας και πρακτικής)
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων τόσο κατά την θεωρητική κατάρτιση όσο και κατά την πρακτική άσκηση («πρόσωπο με πρόσωπο» συναντήσεις) θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων).