Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει τέσσερα (4) προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
20
20
18
17
ΣΥΝΟΛΟ
75

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 112392/1-11-2004 (Φ.Ε.Κ. 1813/Β/8-12-2004) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 112809/18-6-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαρκεί 300 ώρες, εκ των οποίων 231 ώρες είναι κατ’ ιδίαν μελέτη διδακτικού υλικού (εκπαίδευση από απόσταση) και 69 ώρες είναι πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, σεμιναριακού τύπου, υλοποιούμενες σε τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις (21,16,16 και 16 ωρών, αντίστοιχα).
Το διδακτικό υλικό (έντυπο υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και οι εκπαιδευτικές βιντεοκασέτες και το CD ROM που το συνοδεύουν, οι οδηγίες και η μεθοδολογία χρησιμοποίησής του βασίζονται στα παραδοτέα του έργου «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διδακτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών».
Το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί σε κάθε εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι από τα προγράμματα μπορούν να είναι οι ενταγμένοι στο Μητρώο Α εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.(Σημείωση: Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης θεωρούνται όλοι οι εκπαιδευτές του Μητρώου Α του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ που είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ – ΤΕΙ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές θεωρίας επιλέγονται μεταξύ αυτών που ο τόπος διαμονής τους βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν δεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του αναδόχου. Μετά από την κοινοποίηση στο ΚΕΚ της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το ΚΕΚ θα προβεί σε ενέργειες δημοσιότητας (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο) ή και σε τηλεφωνική ή/και ταχυδρομική επικοινωνία με τους ωφελούμενους.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των εκπαιδευομένων υπερβαίνουν σε αριθμό τον εγκεκριμένο αριθμό των ωφελούμενων του ΚΕΚ (κατά δομή) ή τη δυνατότητά του να υλοποιήσει όλα τα εγκεκριμένα προγράμματά του λόγω μη επάρκειας του αριθμού των διαθέσιμων εκπαιδευτών εκπαιδευτών, κριτήριο επιλογής τους θα αποτελεί η αρχαιότητα της υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης (την ίδια ημέρα) αίτησης ένταξης, θα προηγούνται όσοι έχουν υποβάλλει νωρίτερα στο ΚΕΚ αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
Οι επιλεγέντες εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Το ΚΕΚ θα καλύψει τις δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων κατά τις ημέρες των «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαιδευτικών συναντήσεων. Επίσης, κατά τις ίδιες ημέρες, θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευομένων των οποίων ο τόπος διαμονής απέχει περισσότερα από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο πραγματοποίησης των συναντήσεων αυτών ή βρίσκεται σε νησί διαφορετικό από τον τόπο όπου αυτές πραγματοποιούνται.