ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

? Βελτίωση Υφισταμένων Δομών προσανατολισμού και συμβουλών για τις γυναίκες

? Δομές επιχειρηματικότητας γυναικών

? Δομές φύλαξης παιδιών

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

? Κατάρτιση για βελτίωση γυναικείων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών

? Κατάρτιση σε νέους τομείς

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

? Δικτύωση και συνεργασία των πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης γυναικών

? Ενίσχυση ΜΜΕ και αυτοαπασχόλησης, επιδότηση απασχόλησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

? Διάχυση τεχνογνωσίας

? Μέτρα ευαισθητοποίησης

? Ευαισθητοποίηση κοινωνικών εταίρων και κοινής γνώμης