Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού

 

Ταυτότητα του Προγράμματος

Τίτλος
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Τόπος υλοποίησης
Εύβοια - Χαλκίδα

Διάρκεια
400 ώρες 232 ώρες θεωρία - 168 ώρες πρακτική

'Ατομα
20 άτομα

Ομάδα στόχος
¶νεργοι

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΣΕΚ

Ανάλυση των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε θεωρία και πρακτική


1 Έναρξη –Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας 6 ώρες

2 Ενταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων 6 ώρες

3 Τουρισμός – βασικές έννοιες. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – κατηγοριοποίηση – εννοιολογικοί προσδιορισμοί 6 ώρες

4 Παρουσίαση - ιδιαιτερότητες ομάδων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, νέοι) 6 ώρες

5 Νέες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 10 ώρες

6 Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισμού και οικοτουρισμού σε ηλικιωμένους 30 ώρες

7 Οργάνωση και παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ – ορειβασία -υπαίθριες δραστηριότητες 36 ώρες

8 Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών μορφωτικού,περιβαλλοντικού και τουρισμού περιπέτειας, σε μαθητές και νέους 36 ώρες

9 Προφίλ στελέχους προσαρμοσμένων υπηρεσιών και οργανωτή – συνοδού εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 12 ώρες

10 Τουριστικός ανταποκριτής, διαχείριση της τουριστικής πληροφορίας, σχεδιασμός των πακέτων με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου. 24 ώρες

11 Marketing και προώθηση τουριστικών πακέτων, με την χρήση Η/Υ και του διαδικτύου 18 ώρες

12 Υγιεινή και ασφάλεια, πρώτες βοήθειες. Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας 10 ώρες

14 Μέθοδοι και Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας 15 ώρες

15 Δια βίου μάθηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 12 ώρες

Σύνολο θεωρίας 232 ώρες
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις(σύνολο ωρών) 168 ώρες
Σύνολο 400 ώρες

Δίδαξαν οι εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ -25 έτη
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- 30 έτη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -10 έτη
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -15 έτη
ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -15 έτη
ΑΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -23 έτη
ΜΗΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -35 έτη
ΗΛΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- 17 έτη
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ -ΚΑΘ. ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -35 έτη
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΏΝ -14 έτη
ΠΟΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -25 έτη
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ -10 έτη
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -20 έτη


Θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν

Το πρόγραμμα «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Παρουσίαση ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης οικονομικο-κοινωνικής δραστηριότητας. Θα παρουσιαστεί το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και θα καταδειχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Θα αναλυθεί ο χαρακτήρας της ανεργίας ως κοινωνικό φαινόμενο.

2. Ένταξη του προγράμματος κατάρτισης, στο ευρύτερο πλαίσιο- ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων. Θα αναλυθεί η σχέση του προγράμματος με τα προηγούμενα, θα τεθεί το βασικό πλαίσιο στο οποίο κινείται, θα αναλυθούν οι εκπαιδευτικοί και θα γίνει αναλυτική συζήτηση γι’ αυτούς και συνολικότερα για το πρόγραμμα.

3. Τουρισμός – βασικές έννοιες. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα γίνει κατ’ αρχήν κατηγοριοποίηση και στη συνέχεια εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

4. Ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ομάδων στόχου (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, νέοι). Θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας (ψυχολογικά, σωματικά) και θα παρουσιαστούν μέθοδοι προσέγγισης.

5. Νέες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα καταδειχθεί η σχέση και θα επιδιωχθεί η εξοικείωση των καταρτιζομένων με αυτές.

6. Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισμού & οικοτουρισμού σε άτομα Γ’ ηλικίας. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων για άτομα Γ’ ηλικίας.

7. Οργάνωση και παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ, ορειβασία -υπαίθριες δραστηριότητες. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικότερα για εμποδιζόμενα άτομα.

8. Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, περιβαλλοντικού και τουρισμού περιπέτειας, σε μαθητές και νέους. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων για μαθητές και νέους γενικότερα.

9. Προφίλ στελέχους προσαρμοσμένων υπηρεσιών και οργανωτή – συνοδού εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Θα περιγραφεί το προφίλ, τα βασικά χαρακτηριστικά και θα παρουσιαστούν τεχνικές επικοινωνίας, καθοδήγησης ομάδας και ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων.

10. Τουριστικός ανταποκριτής, διαχείριση της τουριστικής πληροφορίας, σχεδιασμός των πακέτων με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου. Θα καταδειχθεί η αξία της διαχείρισης της τουριστικής πληροφορίας και θα παρουσιαστούν σχετικοί μέθοδοι. Θα αναλυθούν τρόποι και τεχνικές σχεδιασμού τουριστικών πακέτων με τη χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου. Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του τουριστικού ανταποκριτή.

11. Marketing και προώθηση τουριστικών πακέτων, με την χρήση Η/Υ και του διαδικτύου. Θα παρουσιαστούν βασικές τεχνικές και μέθοδοι προώθησης των πακέτων, συμβατικά και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

12. Υγιεινή και ασφάλεια. Ζητήματα εργατικής νομοθεσίας. Θα αναλυθούν βασικές έννοιες & αρχές για την ασφάλεια και την υγεία, για το περιβάλλον εργασίας, για την αποφυγή και την αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων. Θα δοθούν βασικοί ορισμοί για το εργατικό δίκαιο, για τις συμβάσεις εργασίας, για το θεσμικό πλαίσιο μισθών, προσλήψεων, απολύσεων, ωραρίου, νομοθεσίας.

13. Ζητήματα ισότητας. Θα παρουσιαστούν θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών για όλους και κυρίως για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, για τους θεσμούς και την νομοθεσία για την ισότητα, για την γυναικεία επιχειρηματικότητα και για τις δομές στήριξης.


14. Μέθοδοι και Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας. Θα γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση και διερεύνηση των προσωπικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών. Θα παρουσιαστούν μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, διαμόρφωσης του επαγγελματικού προφίλ, τα προγράμματα και οι ευκαιρίες για απασχόληση, βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

15. Δια βίου μάθηση – εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση Τελικές εξετάσεις. Θα γίνει ανάλυση της αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης και θα αναλυθεί ο ρόλος της για την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Θα παρουσιαστούν μέσα και φορείς εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα καταδειχθεί η σύνδεσή της με τη δια βίου μάθηση. Η ενότητα αυτή θα υλοποιηθεί με προσομοίωση τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα τελειώσει με την τελική εξέταση των καταρτιζομένων.

Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος έγινε σε συνεργασία με τις εξής επιχειρήσεις:


1. ΑΘ. ΤΣΙΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γραφείο Γενικού Τουρισμού
2. AMPHITRION TRAVEL& TOURISM Τουριστικό Γραφείο
3. ZOOM TRAVEL Γραφείο Γενικού Τουρισμού
4. ΝΙΚΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε Γραφείο Γενικού Τουρισμού
5. ΑΘ.ΤΣΙΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Τουριστικό Γραφείο
6. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ένωση
7. Η.Κ.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Τουρισμού Περ.Στερεάς Ελλάδας
8. ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΑΕ Ξενοδοχείο
9. Eretria Village Α.Ε. Bungalows
10. Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχ/σεις
11. «ALMA» Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Οικοτουρισμός - Υπαίθριες δραστηριότητες για ειδικές ομάδες

Δεξιότητες καταρτιζομένων:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι/ες απέκτησαν δεξιότητες και είναι σε θέση:

· να χειρίζονται με άνεση την τουριστική γενική και ειδική ορολογία
· να επικοινωνούν με τους πελάτες και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες
· να επιλέγουν κάθε φορά τις κατάλληλες υποδομές, εξοπλισμό, συνεργάτες, (ανάλογα με το τμήμα ή την ομάδα) και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχή και ασφαλή, παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών σε ειδικές ομάδες και ειδικότερα θρησκευτικού τουρισμού σε ηλικιωμένους, υπαίθριων δραστηριοτήτων σε ΑΜΕΑ και περιβαλλοντικού τουρισμού και τουρισμού περιπέτειας σε μαθητές και νέους
· να χειρίζονται χωρίς λάθη το internet και multimedia εφαρμογές
· να σχεδιάζουν, να κοστολογούν, να προβάλουν και να προωθούν τουριστικά πακέτα και με τη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου
· να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν κινδύνους στην εργασία και να τηρούν τους όρους υγιεινής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις
· να εντοπίζουν και να είναι ικανοί/ές να χειρίζονται θετικά τις αιτίες που γεννούν ανισότητα μεταξύ των φύλων και σε βάρος άλλων ομάδων (ευπαθών)
· να αναζητούν εργασία στο συγκεκριμένο και συναφή αντικείμενα με τρόπο αποτελεσματικό, να αξιοποιούν τις εκάστοτε παρεχόμενες δυνατότητες και κίνητρα
· να διαμορφώνουν και υλοποιούν σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης, μετέχοντας αποτελεσματικά στις διαδικασίες δια βίου μάθησης
· να χρησιμοποιούν τηλεκπαιδευτικές τεχνολογίες ως βασικό μέσο της προσωπικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης.

Πρόταση για απασχόληση

Η γενική επιδίωξη του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να απασχοληθεί σε στελεχικές θέσεις σε τουριστικά γραφεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις ως:

- σχεδιαστές - οργανωτές - συνοδοί σε εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες γενικά
- ειδικοί στο να προσαρμόζουν στις ανάγκες και στις δυνατότητες των ειδικών ομάδων τις τουριστικές υπηρεσίες
- σχεδιαστές και πωλητές τουριστικών πακέτων

Για την αποτελεσματική επικοινωνία του ΚΕΚ, των καταρτιζομένων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών - φορέων (ΟΑΕΔ, ΠΙΕΚΑ, κ.α), λειτουργεί το γραφείο υποστήριξης στην απασχόληση.

Επιστροφή...