Τεχνίτες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 20 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες Λυκείου ή ΙΕΚ και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

Πλήρους ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις 3 βαθμίδες της επεξεργασίας
Χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων
Ανάλυσης και χρήσης των βασικών ορισμών που αναφέρονται στα θέματα της ρύπανσης του νερού και της επεξεργασίας των αποβλήτων
Των Συστημάτων Ελέγχου Λειτουργίας και των Οργάνων Αυτοματισμού.