Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες Λυκείου και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

Τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και ειδικότερα των εμπορικών επιχειρήσεων
Τη δομή και τις αρχές του εμπορίου
Την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (προμηθετές, πελάτες, υπηρεσίες, συνεργάτες)
Την οργάνωση των πωλήσεων
Τις βασικές αρχές που ακολουθούνται για την πώληση
Την διαδικασία προσέγγισης των πελατών
Την τεχνική των διαπραγματεύσεων
Την ολική εξυπηρέτηση του πελάτη (ποιότητα, ικανοποίηση, εξυπηρέτηση)
Τις μεθόδους του Telemarketing
Τη χρήση νέων τεχνολογιών Η/Υ και διαδικτύου στο εμπόριο (ηλεκτρονικό - εικονικό κατάστημα)