Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης με χρήση Η/Υ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες Λυκείου ή ΙΕΚ και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

Την αγορά γενικά, τις επιχειρήσεις και τη δομή τους
Την έννοια και την αποστολή της αποθήκης
Το σχεδιασμό και την οργάνωση αποθηκών κοινών και εξειδικευμένων προϊόντων
Την κατανόηση και χρήση των όρων: αποθέματα, μεταφορές, αποθήκευση, διανομή, έλεγχος
Τη χρήση νέων τεχνολογιών γενικά και μέσω αυτών την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης και ειδικά τις μηχανογραφημένες εφαρμογές στη διαδικασία παραγγελίας - παραλαβής και αποστολής προϊόντων και όλων των υπόλοιπων απαραιτήτων συνοδευτικών δικαιολογητικών
τη χρήση ειδικών φορητών συσκευών –τερματικών- που αποτελούν μέρος των σύγχρονων μεθόδων που εφαρμόζονται στην συστηματοποιημένη διαχείριση ενός τμήματος Αποθήκης
την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου
την χρήση στοιχείων Logistics προκειμένου να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος κατά την συνολική λειτουργία του συστήματος διανομής