Στελέχη Υποστήριξης Διοικητικών Τμημάτων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 20 άνεργοι/ες απόφοιτοι/ες ΑΕΙ / ΤΕΙ και θα διαρκέσει 400 ώρες..

Σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων οι καταρτιζόμενοι/ες:

Θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες  σχετικά με
     τον ρόλο της  διοίκησης και τη δομή της
     οργάνωσης στην σύγχρονη επιχείρηση

Θα γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές
     λειτουργίες της διοίκησης

Θα
είναι ικανοί/ές να παρακολουθούν τη ροή
     της εργασίας και να κάνουν διορθωτικές
     παρεμβάσεις σε  τυχόν οργανωτικά
     προβλήματα

Θα μπορούν να χρησιμοποιούν την σωστή
     ορολογία και να επικοινωνούν στην αγγλική.
Θα γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές της
     πληροφορικής και του διαδικτύου και θα τις
     αξιοποιούν στην εργασία στο συγκεκριμένο και
     σε άλλα αντικείμενα.