Διοίκηση ολικής ποιότητας
& διασφάλιση ποιότητας
& ποιοτικός έλεγχος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 18 εργαζόμενοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 200 ώρες.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατάρτιση στελεχών βιομηχανικών επιχειρήσεων στη μεθοδολογία εφαρμογής ελέγχου και διασφάλισης Συστημάτων Ποιότητας προϊόντων. Με το τέλος της κατάρτισης εκτιμάται ότι οι καταρτισθέντες θα έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν - ως μόνιμοι υπάλληλοι ή ως εξωτερικοί σύμβουλοι - βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις, να επιτύχουν αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και καθιέρωση διαδικασιών και μεθόδων διοίκησης, για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας.