Διοίκηση έργων

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Λιβαδειά. Θα το παρακολουθήσουν 18 εργαζόμενοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διαρκέσει 200 ώρες.

Αποβλέπει στην εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ στην χρήση τεχνικών και μεθόδων για την διοίκηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης ενός έργου με βάση τις προδιαγραφές, τους όρους και το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται σ'αυτό. Η εκπαίδευση θα αφορά επίσης στη χρήση ειδικού λογισμικού Η/Υ για την παρακολούθηση και διοίκηση έργων. Μετά το τέλος της ενέργειας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες

ώστε να :
Διαχειρίζονται αποτελεσματικά οικονομικά και διοικητικά έργα με βάση τις σύγχρονες μεθοδολογίες
Χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία της Πληροφορικής για την υποστήριξη της Διαχείρισης των έργων