Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Φοροτεχνικών και Κοστολόγησης στις ΜΜΕ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χαλκίδα. Θα το παρακολουθήσουν 25 εργαζόμενοι σε λογιστικά γραφεία και θα διαρκέσει 50 ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να :


Να οργανώνουν σωστά ένα σύγχρονο λογιστήριο και την οικονομική υπηρεσία μιας ΜΜΕ
Θα γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της Μηχανογραφημένης Λογιστικής.
Θα είναι ικανοί να χειρίζονται προβλήματα φοροτεχνικής φύσεως.