Δικαιολογητικά - Πληροφορίες - Κριτήρια

Για τα προγράμματα ΣΕΚ και Κοινωνικού Αποκλεισμού οι καταρτισθέντες/εισες θα επιδοτηθούν με 1200δρχ /ώρα κατάρτισης.

Για τα προγράμματα του ΕΠΒ οι καταρτισθέντες/εισες θα επιδοτηθούν με 800δρχ /ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά.
Εντυπο αίτησης
Πρόσφατη φωτογραφία προσώπου
Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο αντίγραφο)
- Για το πρόγραμμα Αστικό περιαστικό πράσινο
αρκεί το απολυτήριο Α' θμιας Εκπαίδευσης
Αστυνομική ταυτότητα (επικυρωμένο αντίγραφο)
Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης (αντίγραφο)
Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (Θα συμπληρωθεί στο ΚΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα του ΕΠΒ (εργαζόμενοι) πρέπει να προσκομίσουν αντί της κάρτας ανεργίας, βεβαίωση εργοδότη ή αποδεικτικά αυταπασχόλησης (αντίγραφο έναρξης επαγγέλματος ή βιβλιαρίου ΤΕΒΕ) και θα επιδοτηθούν με 800 δρχ./ώρα κατάρτισης.

Αξονες κυρίων κριτηρίων επιλογής
για την παρακολούθηση των προγραμμάτων

Τα κριτήρια αφορούν:
Στον προσδιορισμό των επιπέδων γνώσεων, εμπειρίας και προσωπικών ικανοτήτων
Στην διαπίστωση των πραγματικών εμπειριών, διαθέσεων, σχεδίων και δυνατοτήτων επαγγελματικής απασχόλησης στους συγκεκριμένους τομείς
Στη διαπίστωση του χρόνου ανεργίας, του είδους και των επιδομάτων και επίσης των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών αναγκών και προβλημάτων των ενδιαφερομένων να εκπαιδευτούν

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στo τηλέφωνo (0221) 28726, 84383, fax (0221) 23103 ή στείλτε μας email admin@acme.gr